22.11.13

Sew Retro with Lutterloh and a Giveaway

21 comments:
As you all might know I have a weak spot for vintage Lutterloh books. On different blogs I read that I'm not the only one. There are quite some bloggers out there who own one or more vintage Lutterloh books as well. When I blog about my Lutterloh projects I often get comments from people who tell me they're a bit intimidated by the pattern system and/or the lack of instructions. It's often one of the reasons the patterns aren't used. 

Zoals je weet ben ik nogal fan van de vintage Lutterloh boeken. Op verschillende blogs lees ik dat ik niet de enige ben. Er zijn best veel bloggers die ook Lutterloh boeken hebben. Wanneer ik schrijf over mijn Lutterloh projecten krijg ik regelmatig opmerkingen van lezers die het patronensysteem en/of het gebrek aan instructies lastig vinden. En het daarom niet aandurven om een patroon te gebruiken.

Sew Retro with Lutterloh @ Flickr  http://www.flickr.com/groups/lutterloh/

This was a lot in my thoughts lately. I was thinking about a way to get more people into using the Lutterloh patterns. And I thought about creating a Flickr group where we can share our knowledge, projects, and our love for the vintage Lutterloh patterns!

Dit zette me aan het denken. Ik dacht na over een manier waarbij de Lutterloh patronen meer worden gebruikt. Ik zocht een plek waar we onze kennis en projecten met elkaar kunnen delen. En ook niet te vergeten onze passie voor deze oude Lutterloh patronen! Een Flickr groep leek me wel een geschikte optie.

Below you find the code if you want to add a button to your blog:
Hieronder vind je de code als de knop op je blog wilt plaatsen:

Sew Retro with Lutterloh

The last couple of weeks I've been busy creating a Flickr Group : Sew Retro with Lutterloh. I also did some other nerdy stuff to make everything work. I'm just a beginner with this, so if you have any suggestions, please let me know!

De afgelopen weken ben ik bezig geweest met het maken van een Flickr groep: Sew Retro with Lutterloh. Daarnaast heb ik nog een beetje de computernerd uitgehangen om alles voor te bereiden. Ik ben maar een beginner, dus als je suggesties hebt dan hoor ik het graag!To celebrate the start of Sew Retro with Lutterloh group I thought about having a giveaway!  And what wouldn't be a better gift then a vintage Lutterloh book?!?

Om de start van de Sew Retro with Lutterloh groep te vieren leek het me een goed idee om een giveaway te houden! En wat is nou een beter cadeau dan een vintage Lutterloh boek?!?I believe it's a late 40s book. The text is in Dutch and French. A few patterns are lacking or have been used. They will be replaced with a photocopy. The original ruler is missing, but a copy will be added. 

In het boek staat geen publicatiedatum, maar ik geloof dat het uit de late jaren veertig komt. De tekst is in het Nederlands en Frans. Een aantal patronen missen of zijn gebruikt en worden vervangen door een kopie. Het meetlint ontbreekt, maar ook hiervan zal een kopie worden bijgevoegd.
 

I can add an English or German copy of the introduction text. It might be from a different book, but I believe the content is quite the same. 

De introductie in het boek is in het Nederlands/Frans. Eventueel kan ik een Engelse of Duitse vertaling bijvoegen. De vertalingen komen uit een ander jaar, maar ik geloof dat de strekking van de tekst weinig is veranderd. What do you have to do?

There are multiple ways to participate in this giveaway:

1. Follow my blog (this is mandatory)

These are optional: 
2. Grab the button and use it on your blog (You can find the code at the beginning of this blogpost)
3. Use your social media (Pinterest, Facebook, Twitter, ecc) to tell others about the Sew Retro with Lutterloh Flickr Group. Leave for every social media you used a seperate comment below.
4. Leave a comment with telling me what you would like to see in the Flickr Group.
5. Blog about the Sew Retro for Lutterloh Group
6. And of course I would really like it if you joined the SRL Group :D

The more you do, the bigger your chance to win!
Please leave for every entry a seperate comment in this blogpost. If necessary add a link in your comment so I can see what you've done.  Wat moet je doen?

Er zijn meerdere manieren om mee te doen aan deze giveaway:


1. Volg mijn blog (dit is verplicht)


Onderstaande mogelijkheden zijn optioneel:

2. Plaats de logo op je blog (de code vind je bovenaan)
3. Gebruik je social media (Pinterest, Facebook, Twitter, etc.) om anderen te vertellen over de Flickr Group. Laat voor ieder medium dat je gebruikt een aparte reactie achter
4. Laat in een reactie weten wat jij graag zou willen zien in de Flickr Group
5. Schrijf een blog over de Sew Retro with Lutterloh Flickr groep
6. En natuurlijk zou ik het helemaal super vinden als je lid zou worden :D

Hoe meer je doet, hoe groter de kans om te winnen! Laat voor elke manier die je gebruikt om mee te doen een aparte reactie achter in deze blogpost. Voeg indien nodig een link toe, zodat ik kan zien wat je gedaan hebt. 


The giveaway will close at friday 20th of december 00.00 CET. I ship internationally.

De giveaway sluit op vrijdag 20 december om 00.00 CET. Ik verzend ook naar het buitenland.

Good Luck!
Succes!

21.11.13

Just a little update

29 comments:
Firstly, I want to welcome my new readers! Thank you so much for following my blog :) 

Allereerst wil ik mijn nieuwe volger welkom heten! Bedankt voor het volgen van mijn blog :)Last week I got my wisdom tooth removed by a surgeon dentist. I had a lot of pain the days after the removal. I got a prescription for painkillers, but they make me very drowsy. So no sewing for me :( Hopefully I will feel better soon. 

Vorige week is mijn verstandskies door de kaakchirurg verwijderd. Ik heb nog veel last van napijn, daarom heb ik zwaardere pijnstillers voorgeschreven gekregen. Het nadeel is dat ze me erg suf maken. Dus helaas heb ik weinig tijd achter de naaimachine doorgebracht.

Since there was no sewing, I have been knitting a lot. I'm still working on the Bestway 1491 cardigan and the end is coming near! While knitting I've been watching tv shows like Firefly and Downton Abbey. They are both great series!

Daarentegen heb ik wel veel gebreid. Ik ben nog steeds met Bestway 1491 bezig, maar het einde komt in zicht! Tijdens het breien kijk ik naar Firefly en Downton Abbey. Erg leuke series als je het mij vraagt.


I also started drafting two skirts for sewing class. The skirt on the left is from the Lutterloh 1941 book. The other skirt I found on Pinterest and is originally part of a 1940s Marie Claire magazine. The skirts are now drafted on 1:5 scale. Later on I will rescale the patterns and sew them up.

Ook ben ik nog bezig geweest met het patroontekenen voor mijn cursus. De rok links komt uit het Lutterloh (1941) boek. De andere rok ben ik op Pinterest tegengekomen en komt uit de Marie Claire (1940). De rokken heb ik op schaal (1:5) getekend. Later zal ik ze op ware grootte tekenen en daadwerkelijk gaan maken.

40s skrits (left: lutterloh 1941, right Marie Claire 1940)
How are you doing?
Hoe gaat het met jou?

12.11.13

I think I reached a decision

8 comments:
Thank you all for commenting on my last post! It was of great help! At least fabric wise! I couldn't choose between both sewing patterns, so I decided to make them both.  

Bedankt allemaal voor jullie reacties op mijn laatste bericht! Het heeft me zeker geholpen! Tenminste wat stofkeuze betreft. Want ik heb niet kunnen kiezen tussen de patronen. Daarom wil ik ze beide gaan maken.

I want to start 'easy', that means, choosing the pattern which is closest to my measurements.

Ik wil 'makkelijk' beginnen, dit betekent dat ik als eerste het patroon wil gebruiken dat het beste bij mijn maten past.

Anthea's vintage coat project 1

I decided to go with the burgundy fabric. I really adore this color and it goes very well with my fall and autumn wardrobe. This weekend I also remembered my trip to Dublin with my boyfriend 5 years ago. 
We strolled across the city and came across a store which sells beautiful coats and suits. They even made custom made coats and suits. The shop window had a lovely tailored coat in burgundy. It was way too expensive for me otherwise I would have bought it straight away. This coat made me realize I wanted to sew my own tailored coat someday. 

This first coat I want to sew will be a tribute to our very first trip together as a couple and that beautiful coat I saw. Wow, now I sound a bit sentimental! ;) But it's nice that a sewing project has it own story, isn't?

It's funny how a topic about choosing fabrics can lead to such memories.

Ik heb besloten om voor de donkerrode stof te gaan. Het is een mooie kleur en het combineert goed met mijn herfst- en winterkleding. Dit weekend herinnerde ik me de reis naar Dublin die ik met mijn vriend maakte, zo'n 5 jaar geleden. We liepen door de stad en kwamen langs een winkel waar ze prachtige jassen  en pakken verkochten. Ze maakte eventueel de kleding voor je op maat. In de etalage stond een paspop met een prachtige wijnrode winterjas. Hij was veel te duur voor mij, anders had ik meteen een gekocht. Deze jas bracht me destijds op het idee om ooit mijn eigen winterjas te maken. 

Dus de eerste jas die ik wil maken is een eerbetoon aan onze eerst reis samen en aan de jas die ik destijds zag. Ok, nu klink ik wel een beetje sentimenteel ;) Maar het is leuk als een naaiproject zijn eigen verhaal heeft, toch?

Het is grappig dat een onderwerp als het uitkiezen van de stof bepaalde herinneringen weer terug kan brengen.

Anthea's vintage coat project 2

I don't know, but somehow I imagined a lighter fabric for this coat. I love pink and I think I have some wardrobe pieces which goes very well with this color. 

Op de een of andere manier vind ik dat bij dit patroon een lichtgekleurde stof hoort. Roze vind ik een mooie kleur en ik denk dat ik mogelijkheden heb, om deze kleur te combineren met mijn kleding die ik al heb.

I'm not sure if I'll be able to finish this coat this year, because it would be my 3rd coat in a row. But maybe I should draw inspiration from Beccie of Sew Retro Rose, who was able to sew 3 coats in a very short time.

Ik weet niet zeker of het lukt om beide jassen deze winter te maken, want het is de 3e jas die ik dan zou maken. Maar misschien moet ik me laten inspireren door Beccie van Sew Retro Rose. Zij was in staat om 3 jassen te naaien in een zeer korte tijd. 

First I need to finish the coat I'm making for my mother in law and then I'll be back with more posts about my vintage coats adventurs. 

Eerst, ga ik de jas voor mijn schoonmoeder afmaken en dan zal ik me weer bezighouden met deze jassen.

7.11.13

Decisions, Decisions.

22 comments:
I need your help! I have a difficult time making choices when it comes to my coat I want to sew. To start, I have two coat patterns I can use. The first I already showed you a couple of months ago. But some time later I found another coat pattern for a good price too.

Ik heb hulp nodig! Ik vind het lastig om keuzes te maken als het om mijn nog te maken winterjas gaat. Om te beginnen, heb ik inmiddels twee patronen die ik kan gebruiken. De eerste heb ik al eens eerder getoond. Maar de tweede heb ik enige tijd daarna voor een goede prijs kunnen aanschaffen. 


Basically, they're quite similar. Except the first coat is more flared at the bottom and has button details at the sleeve. The patterns have different sizes. For a long time I was just in between them, but because I've lost some weight the smaller size will fit me better. That means the 2nd coat will be a better choice.
I really do like the buttons of the first one, maybe I can alter the sleeve of the 2nd pattern and add the buttons.

Eigenlijk zijn er maar kleine verschillen. De eerste jas loopt meer uit en heeft een knoopsluiting op de mouw. De patronen hebben verschillende maten. Voor lange tijd zat ik hier precies tussenin met mijn maten, maar aangezien ik ben afgevallen zal de kleinere maat mij beter passen. Het tweede patroon zal daarom een betere keuze zijn. Maar ik vind de knoopsluiting van de mouwen van jas 1 erg leuk. Misschien is het mogelijk om het patroon van de tweede jas aan te passen zodat ik de knopen kan toevoegen.


Then I have to choose a fabric. I've been searching the internet for some time now and I have to many options. Here are my favourites:

Dan moet ik ook nog stof uitzoeken. Al enige tijd he ik nu gezocht op het internet en er zijn nu te veel opties. Hier zijn mijn favorieten:

Source

Source

Source
Source
Source

Source
What to choose? Which one(s) do you like best?

Wat te kiezen? Wat is/zijn jouw favoriet(en)?

1.11.13

Fleamarket finds Part II

10 comments:
My last post about my recent fleamarket visit didn't include all my finds. I also found a huge lot of vintage knitting patterns mainly from the late 40s and early 50s. Because I had so much to tell about these magazines, especially one issue in particular, I decided to write another blogpost about my fleamarkte finds. 

Mijn laatste bericht over mijn vlooienmarkt vondsten, bevatte niet al mijn aankopen. Ik heb namelijk ook een groot aantal vintage breiboekjes (jaren 40/50) gevonden. Omdat ik nogal wat heb te schrijven hierover, besloot ik om nog een blogbericht te wijden aan mijn aankopen.


Below you see some of the lovely covers of the knitting magazines. I really like it when they have colored illustrations or color photographs, it just makes them even more special don't you think?

Hieronder zie je een aantal covers van de breiblaadjes. Ik vind het erg leuk als deze in kleur zijn getekend of gefotografeerd. Het geeft net iets extra's, vind je ook niet? 


One of the issues contains a short tutorial in how to grade a pattern to your own size. It has explains about how to make the proper calculations, but it also has a guide to draft a paper pattern. This pattern you can use to check the measurements of your knitwork at a glance. It's an easy tool, especially when you're more a visual kind of person. If you're interested in this please let me know and I can share it in future post.

In een van de tijdschriften zit een korte handleiding voor het aanpassen van een breipatroon naar je  eigen maat. Het bevat wat uitleg over het nodige rekenwerk, maar het bevat ook een uitleg voor het tekenen van een knippatroon. Met dit patroon kun je de afmetingen van je breiwerk in een oogopslag controleren. Het is makkelijk, vooral als je meer visueel ingesteld bent. Mocht je interesse hebben, laat het me weten, dan zal ik hier meer over schrijven.

Scheepjes Breiboek nr 14
The booklet has also a picture of a lady in a yarn shop! So lovely! And that cardigan is a real classic!

Het boekje heeft ook nog een prachtige foto van een mevrouw in een breiwinkel! Prachtig! En het vestje is echt zo klassiek!


I also found a 1958 booklet with actual yarn samples. Cool huh!
Ik heb ook nog een boekje uit 1958 met staaltjes van breigaren. Leuk he!


But I saved the best for last. This one is a real gem! It's an autumn/fall supplement of Margriet, a Dutch women's magazine. The magazine isn't dated, but it seems to be a late 40s issue. 

Het beste heb ik voor het laatst bewaard. Dit tijdschrift is echt een schat! Het is een bijlage van het damesblad Magriet. Het blad heeft geen datum, maar ik denk dat het uit de eind jaren 40 komt.

Don't you just love the cover? The magazine has knitting patterns and a small catalogue of sewing patterns.

Vind je het voorblad niet prachtig? Het tijdschrift bevat breipatronen maar ook voorbeelden van naaipatronen.I love the capelet coat!
De jas met de cape is zoo mooi!


Beautiful dress sewing patterns! 
Prachtige naaipatronen van jurken!


One skirt! Many blouses!
Een rok! Veel blousjes!


What would you wear to your first ball?
Wat zou jij dragen naar je eerste bal?


Ice skating dresses! I need to make one myself sometime!
Jurkjes voor het schaatsen! Ik wil er ooit nog een voor mezelf maken!


Knitting patterns! I love the fair isle cardigan and jumper!
Breipatronen! Het vestje en de trui zijn beide erg leuk!


More Fair Isle jumpers!
Nog meer Fair Isle patronen!


And when I thought there couldn't be more awesomeness in one issue, I stumbled upon a christmas jumper pattern on the last page. It's the same pattern as Susan Crawford's Perfect Christmas Jumper! What a coincidence!  

En toen ik dacht het nu wel gedaan was met al dat moois, zag ik een patroon van een kersttrui op de laatste pagina. Het is hetzelfde patroon als Susan Crawfords Perfect Christmas Jumper!
Wat een toeval!


To conclude: Dita helping me taking pictures!

Tot slot nog even een plaatje van Dita die me hielp bij het maken van de foto's!


Have a nice weekend!
Een fijn weekend toegewenst!